Meet the Execs

President - Hanh Nguyen Weigl

VP of Activities - Qiunn Tian

VP of Culture - Yifan Shen

VP of Fellowship - Caitlin Wong

VP of Marketing - Chen Yan

VP of Philanthropy - Crystal Zhou

VP of Media - Linda Liu

VP of Finance - Elieen Zheng

Secretary - Young Ko

Freshmen Reps - Coming soon!